Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Κατά την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας. Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να προβεί σε οιανδήποτε επεξεργασία αυτού ούτε να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται με απόλυτη ασφάλεια από την επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος/η στις υπηρεσίες και διαγράφονται άμεσα όταν εσείς αποφασίσετε να διακόψετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Επιχείρηση και αιτηθείτε διαγραφή του προσωπικού λογαριασμού, επικοινωνώντας μαζί μας είτε με email στο info@vapecenter.gr, είτε τηλεφωνικά στο 26930 22255.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει μεταβαίνοντας στο πεδίο: Ο λογαριασμός μου > Τα προσωπικά σας στοιχεία. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή τηλεφωνικά.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές της χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων. Οι νέοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό χώρο, ούτε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και προϊόντα που αυτός προσφέρει.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής